3.ca.25. Ortografia B/V

ortografia-b-v-1

La b (be alta) i la v (ve baixa) es confonen en molts parlars catalans i per això ens convé recordar algunes normes d’ortografia.

S’escriu B

 

Davant de l i r poble, amable, arbre, bramar
Quan alterna amb una p en la mateixa família de paraules lloba (llop)

saber (sap)

Darrere de m embolica, comboi, ambient, ambulància

Excepte: circumval·lació, tramvia

 

S’escriu V

 

En les terminacions de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven

trobava, arribaves, acabàvem

Quan alterna amb el so u en la mateixa família de paraules hauré, havia

blau, blava

beu, bevia

Darrere de n invent, canvi, enviar, convent

 

Alternança B i V

 

En paraules que sonen igual però tenen significat diferent baca / vaca

bena / vena

bell / vell

buit / vuit

En els pseudoderivats, que són paraules cultes que provenen directament del llatí i no pas del primitiu català baró –> viril

calb, calba –> calvície

cervell –> cerebral, cerebel

corba –> curvilini, curvatura

llavi –> labial

moviment –> mòbil, mobilitat

núvol, ennuvolat –> nebulós

prova –> probabilitat, probable

saber –> savi, saviesa

 

I malgrat tot, sovint no tenim manera de saber amb quina de les dues grafies (b o v) s’ha d’escriure un mot. En aquest cas, ens cal aprendre els mots de memòria, sobretot, quan divergeixen respecte al castellà. Mira de recordar l’ortografia dels mots següents:

S’escriuen amb B:

 bena, embenar, saba, arribar, berruga, mòbil, sabó, baf, biga, oblidar, treballar, basc, bolcar, rebentar, trobador, beina, corb, riba, trobar.

 

S’escriuen amb V:

advocat, almívar, aprovar, vall, avet, avi, avorrir-se, avortar, bava, canvi, cavalcar, cavall, covard, espavilat, govern, gravar, haver, llavi, núvol, pavelló, rovell, savi, sivella, taverna, vaixell, vedell, vermell, vernís.

 

.

 

 

Exercicis:

  1. Omple els espais buits del text amb b o amb v segons calgui:

a. La cançó de la reixa

__a tornar l’endemà i molts altres dies més. Ara passa__a sempre pel carrer nou i cada __egada es para__a a tocar la reixa. Sempre s’in__enta_ a no__es cançons, picant quan calia so__re les __arres. __a in__entar una cançó per cad ascun dels ar__res que __eia al parc: el pi, l’a__et, el cedre del Líban, l’es_elt xiprer estirat com un dit per fer pessigolles als núvols. __a in__entar una cançó per l’a__inguda que puja__a cap a la casa, pels camins que s’endinsa__en a les verdes galeries sota els ar__res, per l’her__a i pels parterres florits. Però no __a dir res del seu desco__riment ni als seus pares, ni a la mestra, ni als companys. La reixa musical era el seu instrument secret.

 

 

  1. Fes el mateix que l’exercici anterior:

ca__re, sa__er, plo__ia, escri__ia, en__iar, in__itar, en__ellir, con__icció, in__ent,

__rasa, o__ligar, __la__a, om__ra, escla__a, escali__ada, atracti__a

 

  1. Fes el mateix :    a) Sempre arri_a__a tard a les reunions.   b. A__ui m’he lle__at a les __uit del matí per anar a empro__ar-me una ga__ardina.   c) Aquell paisatge era d’una gran __ellesa.  d) M’he deixat el mò__il engegat en una reunió.  e) L’advocat de la família tre__alla en un cas de di__orci.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s