2.ca.15. La essa sorda i la essa sonora (s,ss,z,c i ç)

Resultado de imagen de imatges s,ss

Exercicis (al quadern)

1.Omple els buits de les paraules següents amb S, SS, C, Ç o Z segons convingui i després classifica-les a la columna que els correspongui.

al__inar,    caba__os,   ama__ona, alli__onar,         emi__ió, tro__, esmor__ar, arri__ar,     marque__a, esperan__a, recompen__a, a__olellar,       tra__ar, mar__, pè__ol, __ebra, pla__es, con__ell,            anestè__ia, dan__a, ca__a, ca__a.

 

/Z/   (essa sonora) /S/  (essa sorda)

 

 1.  Omple els buits de les paraules remarcades.
 2. Una pe__a d’or / Això pe__a molt.
 3. Has de pe__ar la fruita abans de pa__ar per la caixa.
 4. Això és de __inc / Això és un __inc.
 5. Una noia ro__a / Una ro__a vermella.
 6. Ha ca__at una llebre / La Maria s’ha ca__at.
 7. La ca__a major / La ca__a gran.
 8. Una __ona verda / Això __ona molt bé.
 9. Hem d’aconseguir més de __ent signatures/ L’avi no hi __ent gaire bé.
 10. La gata està en __el / Avui el __el està molt clar.
 11. Posa __eba a l’amanida / Aquesta jaqueta és __eva.
 12. Ell sempre ven__ les dificultats / Tu ven__ molts productes cada dia.
 13. Ell ba__a la seva defensa en aquesta llei / A l’estiu els nens es banyen a la ba__a.
 14. No tinguis pre__a, és aviat. / Tinc una foto de la pre__a del pantà de Camarasa.

 

 1. Completa les paraules següents amb la grafia adequada (c / ç / s / ss).

audaç / audà…ia / auda…ment / auda…os

pastís / pasti…er / pasti…eria / pasti…os

braç / abra…ar / bra…et / bra…os

convèncer / conven…iment / conven…ut / conven…o

bassa / emba…ar / emba…ament / ba…es

cas / ca…ual / ca…ualitat / ca…os

escàs / esca…ejar / esca…ament / esca…os

pas / pa…adís / pa…ar / pa…ador

país / paï…os / pai…atge / pai…atgístic

feliç / feli…itat / feli…ment / feli…es

 1. Escriu totes les formes de les paraules següents.

Gos

Perillós

Ós

Rus

Dolç

Audaç

Andalús

Valuós

 

 1. Omple els buits de les frases següents amb S o Z, segons correspongui.
 2. En aquell edifici han po___at una porta gri___a.
 3. Va comprar una dot___ena d’ous.
 4. Al ___oològic vam veure una ___ebra.
 5. L’explo___ió va causar la mort de quin___e persones.
 6. Vam esmor___ar en una ma___ia era molt vella.
 7. El balanç del mes de de___embre és po___itiu.
 8. Han trobat objectes de bron___e al costat del tronc d’una al___ina
 9. El pin___ell és massa gruixut.
 10. Posar un ___ero és una co___a ben sen___illa.
 11. Lluiten per una bona cau___a.
 12. Les le___ions de menisc són ca___os complicats.
 13. Va donar una ro___a a la don___ella mentre tots aplaudien amb entu___iasme.
 14. Van caminar tret___e dies pel de___ert.
 15. La cri___i és evident si mirem el re___ultat de l’anàli___i.

 

 1. Omple els espais buits de les frases següents amb les grafies S, SS, C, Ç, segons  convingui:
 2. No són capa_____os de fer un projecte intere_____ant.
 3. El capità el va reempla_____ar al timó.
 4. El noi es va aja_____ar per dormir en un racó de la masia.
 5. Semblaven uns é_____ers ra_____ionals.
 6. Tots es van a_____eure en cercle i no van fer gens de fre_____a.
 7. Malgrat les seves amena___es, no va ser po__ible que a__istissin a la reunió.
 8. Demanava que li done_____in una ta___a de xocolata ben espe_____a.
 9. Va guanyar alguna pe_____eta i les coses van comen_____ar a canviar.
 10. El noi va emmalaltir i els metges van dir que nece_____itava un clima sa.
 11. Els profe_____ors van dir que tenia una voca_____ió científica.

 

 1. Omple els espais buits de les frases següents amb les grafies S, SS, C, Ç, segons convingui:
 2. La mestre_____a tenia els cabells arri_____ats.
 3. M’he pres una ta_____a de llet.
 4. Un noi for_____a tra_____ut demanava un tro_____ de pa.
 5. No comen_____is a to_____ir.
 6. Prop de la pla_____eta hi ha una ba_____a.
 7. Hi ha una ca_____ola plena de _____igrons.
 8. L’edifici té una fa_____ana modernista.
 9. El pa_____adís era ple de gent disfre_____ada.
 10. Aquella afirma_____ió va donar lloc a una discu_____ió.
 11. Van posar el llu_____ sobre el gla_____.
 12. No heu de perdre la pa_____ièn_____ia.
 13. Al voltant de la feli_____itació dibuixeu una _____anefa.
 14. És una situa_____ió e_____tranya.
 15. Els e_____trangers volen comprar pan_____es.
 16. Fes una amanida d’en_____iam i _____eba.
 17. No és po_____ible que mengi tants dol_____os.

 

 1. Omple els espais buits amb les grafies adequades:
 2. Vols veure cerve_____a?
 3. Quina és la data del ven_____iment?
 4. Aquest lla_____ és ma_____a petit.
 5. Vi_____ita tots els pi_____os.
 6. No seguis en el balan_____í.
 7. La go_____a corria de pre_____a.
 8. Anava a ca_____ar llebres.
 9. El va abra_____ar amb tendre_____a.
 10. Té una col·lecció d’objectes de terri_____a.
 11. No trobava el llapi_____ i el tenia davant dels na_____os.
 12. Llen_____a els tro_____os de fusta a les escombraries.
 13. Em va mirar amb estranye_____a.
 14. Hem de comprar matala_____os nous.
 15. Els mitjans són esca_____os.
 16. Fas un pas deci_____iu.
 17. Entre un poble i l’altre hi ha una distància curtí_____ima.
 18. Preci_____ament acabem de re_____oldre el problema.
 19. Aquells é_____ers tenien molta fanta_____ia.
 20. El _____im de la muntanya era altí_____im.
 21. Parlava confu_____ament.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s