Indicacions i criteris de qualificació

 

  • Quadern de curs: És obligatori que l’alumne tengui un quadern de curs organitzat i específic per a l’assignatura de Català (cada professor donarà instruccions sobre el tipus de quadern que s’ha de fer servir). Es dividirà en dos apartats:a.

a.Activitats i exercicis de classe (Llengua i Literatura) on s’hi faran constar: la data, l’avaluació, la unitat, els enunciats dels exercicis i les correccions.

 

b. Vocabulari (en aquest apartat l’alumne haurà de recollir totes les paraules que no hagi entès i anotar-hi la definició corresponent, que haurà cercat al diccionari).

 

c.Les redaccions i els dictats s’han de fer en fulls a part i sempre s’han de copiar les faltes corregides dels exercicis, dictats i redaccions.

 

  • Agenda: l’alumne ha de tenir sempre l’agenda al dia.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Es tracta d’una assignatura d’avaluació contínua on l’alumne haurà de demostrar una evolució progressiva al llarg del curs on haurà d’assolir els objectius. Per tant, la nota final de l’assignatura serà la nota de la 3a avaluació.

 

A cada avaluació es valoraran els següents aspectes:

 

  • Continguts. Es faran com a mínim 2 proves objectives per avaluació.
  • Lectura. Per aprovar l’avaluació és necessari realitzar les lectures obligatòries i aprovar l’examen i/o els treballs proposats.
  • Quadern . Periòdicament es qualificarà la feina feta al quadern.
  • Presentació acurada (bona cal·ligrafia, netedat i bona organització dels escrits).
  • Es tendrà en compte la presentació tant de les activitats diàries com dels exàmens o treballs i la bona conservació del llibre de text.
  • Deures. És obligatori fer els deures diaris, fet que incidirà damunt la nota de l’avaluació.

 

A cada avaluació es valoraran els següents aspectes, tot seguint com a criteri orientatiu els percentatges següents:

 

Exàmens i/o treballs equivalents Activitats ( exercicis a classe, deures…) Quadern
60% 30% 10%

 

Aspectes a valorar en la correcció de totes les activitats (exàmens, treballs, presentacions orals) dels alumnes: comprensió i expressió oral i escrita, adequació i coneixement del tema, coherència, cohesió i correcció lingüística (segons les rúbriques del departament)